วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อสอบ O-net ปี 51 วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ปีการศึกษา 2550)เฉลยวิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ รหัสวิขา 06
1.4  2.2  3.3  4.1  5.4  6.2  7.4  8.2  9.4  10.4
11.2  12.1  13.3  14.1  15.3  16.2  17.3  18.2  19.1  20.3
21.4  22.3  23.2  24.4  25.3  26.3  27.3  28.1  29.4  30.2
31.1  32.2  33.1  34.4  35.1  36.2  37.3  38.1  39.4  40.2
41.3  42.1  43.2  44.4  45.1  46.1  47.1  48.3  49.1  50.1
51.2  52.3  53.1  54.2  55.3  56.1  57.2  58.2  59.3  60.1
61.4  62.3  63.4  64.2  65.3  66.1  67.4  68.3  69.2  70.4
71.1  72.2  73.3  74.4  75.1  76.2  77.3  78.4  79.3  80.1
81.3  82.4  83.2  84.1  85.1  86.4  87.2  88.4  89.1  90.3
91.4  92.3  93.2  94.1  95.4  96.2  97.2  98.3  99.4  100.2
101.4  102.2,4  103.4  104.3  105.2  106.2,4  107.2,3,4  108.4  109.3  110.2
111.3  112.3  113.1  114.3  115.2  116.3  117.2  118.1  119.3  120.4
121.2  122.1  123.3  124.1  125.3  126.3  127.4  128.1  129.4  130.1
131.4  132.4  133.1  134.4  135.2  136.3  137.4  138.4  139.4  140.3
141.1  142.4  143.3  144.3  145.2  146.2  147.2  148.2  149.1  150.41 ความคิดเห็น: